REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NATALIALARINA.PL 

§ 1 Definicje. 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Administrator – NL Slowianka Nataliia Larina 2. Nataliia Larina School, adres: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, REGON: 122833197, NIP: 6783147460,

b) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

c) Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i jest stroną kupującą w ramach zawieranej z Właścicielem sklepu Umowy świadczenia Usług; 

d) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm ); 

e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.natalialarina.pl; 

f) Sklep Internetowy albo Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.natalialarina.pl, za pośrednictwem którego przedstawiana jest oferta handlowa oraz realizowany jest proces Zamówień prowadzący do zawarcia Umowy świadczenia Usług; 

g) Usługa – usługa prezentowana w Sklepie internetowym; 

h) Umowa świadczenia Usług – umowa świadczenia Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego pomiędzy Właścicielem sklepu (sprzedającym) a Klientem (kupującym); 

i) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). 

j) Ustawa o PIT - z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst

jednolity Dz.U.2021 r. poz. 1128 z późn. zm.); 

k) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);  

l) Właściciel Sklepu - NL Slowianka Natalia Larina 2. Nataliia Larina School, adres: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków,  REGON: 122833197, NIP: 6783147460, będący stroną sprzedającą w ramach zawieranej z Klientem Umowy świadczenia Usług. Ponadto Właściciel sklepu jest organizatorem Usług na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa; 

m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usług, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług. 

§ 2 Postanowienia ogólne. 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.natalialarina.pl. 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.natalialarina.pl, prowadzony jest przez Właściciela Sklepu. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego; 

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; 

c) zasady zawierania Umów świadczenia Usług z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny urządzenia z dostępem do Internetu, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  a) Internet Explorer;

b) Mozilla Firefox;

c) Google Chrome;

d) Opera;

e) Apple Safari;

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.natalialarina.pl oraz pobrać go, a także kopiować, przechowywać lub utrwalać w formie elektroniczne oraz sporządzać jego wydruk lub wydruki. 

2.7. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, wymagania oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.natalialarina.pl ma charakter wiążący i nie ulega zmianie wyłącznie od momentu otrzymania przez Klienta od Właściciela Sklepu e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zawierania Umów świadczenia Usług , jest rejestracja lub podanie wymaganych danych identyfikacyjnych, w szczególności: 

a) imię i nazwisko, firma lub nazwa,  

b) adres e – mail, 

c) adres miejsca zamieszkania lub siedziby, 

d) adres dostawy,  

e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

f) inne dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności wystawienia faktury VAT. 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w zakładce pod adresem www.natalialarina.pl. 

3.3. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu. 

3.4. Właściciel Sklepu może odmówić lub pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć czasowo dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 

c) dopuści się innych zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. 

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami Właściciel sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

3.6. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00-17:00. 

§ 4 Procedura zawarcia Umowy świadczenia Usług

4.1. W celu zawarcia Umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.natalialarina.pl,  dokonać wyboru Usługi – złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. Wybór zamawianych przez Klienta Usług jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na bieżącej stronie Sklepu internetowego. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia; 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy podanych osobno; ewentualnie dodatkowych kosztów, jeśli występują, 

c) wybranej metody płatności, 

d) danych zawartych w Fakturze VAT; 

4.5. W celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy świadczenia Usług konieczne jest wysłanie Zamówienia, które poprzedza dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych

oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. 

4.6. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” kończy proces realizacji Zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta, iż z wybranych usług zobowiązuje się skorzystać i zapłacić ich cenę

4.7. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy świadczenia Usług . Po otrzymaniu potwierdzenia Klient ma prawo modyfikacji lub odwołania Zamówienia, ze skutkiem wobec treści Umowy świadczenia Usług ,wyłącznie w drodze kontaktu z obsługą Sklepu internetowego, za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu internetowego. Modyfikacja lub odwołanie jest skuteczne względem Właściciela Sklepu pod warunkiem otrzymania stosownego potwierdzenia od Właściciela Sklepu ma adres e – mail Klienta. 

4.8. Umowę świadczenia Usług uważa się za zawartą z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Klient i Właściciel sklepu związani są treścią potwierdzenia złożenia Zamówienia, o ile klient nie dokona jego modyfikacji lub odwołania w sposób przewidziany powyżej. 

4.9. Zawarcie Umowy świadczenia Usług , w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, jest równoznaczne z tym, że Klient udziela Właścicielowi sklepu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umowy na świadczenie usług związanych z dostawą Usług, z podmiotem wskazanym zgodnie z zaznaczoną przez Klienta opcją dostawy. Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych w jego imieniu kosztów dostawy. Przekazane na ten cel środki nie stanowią przychodu Właściciela sklepu w rozumieniu ustawy o PIT oraz nie stanowią zapłaty z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29a ustawy o PTU, a więc nie powiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Klienta. 

4.10 Zapłata ceny za Usługi może nastąpić:

a) przelew tradycyjny

b) płatność za pośrednictwem PayU

4.11 Klientowi przysługuje prawo wyboru w zakresie zapłaty ceny za Usługę:

a) zapłata całości ceny za Usługę przy złożeniu Zamówienia;

b) zapłata połowy ceny za Usługę, stanowiącej zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego; druga połowa ceny za Usługę winna być uiszczona najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji Usługi (pod rygorem odmowy jej realizacji oraz możliwości odstąpienia przez Właściciela sklepu od Umowy świadczenia Usług oraz zachowania zadatku).

4.12 W razie wyboru zapłaty za Usługi przelewem tradycyjnym, zapłata całości ceny za Usługę

lub połowy ceny za Usługę (zadatku) winna być zaksięgowana na koncie bankowym Właściciela sklepu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. W przeciwnym razie Umowa świadczenia Usług wygasa.

§ 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

5.1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy świadczenia Usług (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. 

5.2. Klient może odstąpić od Umowy świadczenia Usług , składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: NL Slowianka Nataliia Larina 2. Nataliia Larina School, adres: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, powiat Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule maila numeru zamówienia na adres e –mail: szkolenia@gmail.com. 

5.3. Właściciel sklepu/sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (będącego konsumentem) o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Właściciel sklepu/sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

5.5 Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych nie później niż tydzień przed wydarzeniem.

§ 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

6.1. Właściciel sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu

internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

6.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

6.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. 

6.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

§ 7. Zmiany Regulaminu. 

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn: 

a. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Właściciela Sklepu Usług; w tym wycofanie usługi do którego/której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, 

b. wprowadzenie przez Właściciela Sklepu nowych Usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu; 

c. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez Właściciela Sklepu produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, 

d. zmiana przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Sklepu Internetowego; 

e. zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Właściciela Sklepu, 

f. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym z wykonywaniem umowy lub Regulaminu, 

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Właściciel Sklepu doręczy Klientowi zmieniony Regulamin lub wykaz zmian Regulaminu za pośrednictwem e-maila. 

3. Właściciel Sklepu informuje o proponowanych zmianach Regulaminu w terminie nie później niż 14 dni przed ich wejściem w życie. 

4. W razie, gdy Klient nie zgadza się na zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, przy czym do Umów świadczenia Usług zawartych przed

wypowiedzeniem Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu sprzed wprowadzanych zmian. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, poza Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane Sądowi powszechnemu właściwemu wg miejsca siedziby Właściciela sklepu. Spory Właściciela sklepu z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego rozpoznawane są przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 8.2 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Właściciel sklepu nie wyraża zgody na pozasądowe rozpoznawaniu sporów wynikłych z Regulaminu lub umowy dot. danej Usługi.

8.3. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu. 

Załącznik nr 1. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

  

-      Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] 

-      Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług(*) umowy dostawy następujących usług(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

-      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

-      Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

-      Adres konsumenta(-ów) 

-      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

-      Data 

  

(*) Niepotrzebne skreślić