Formularz Kontaktowy 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1) Slowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Nataliia Larina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nataliia Larina School z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem).

Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Marcika 4, 30-443 Kraków, e-mail : kontakt@slowianka-nails.pl

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane Administratorowi poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora – za Pana/Pani zgodą , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

4) Kategorie odbiorców danych osobowych to:

a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe.

b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne.

c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi marketingowe.

d) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT.

e) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora.

f) Dystrybutorzy oraz przedstawiciele handlowi Administratora. 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

8) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym oraz nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. W przypadku jednak braku podania tych danych,

zapytanie poprzez formularz kontaktowy nie będzie mogło zostać skutecznie złożone wobec Administratora lub pozostanie bez odpowiedzi.
11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Realizacja Umów Handlowych

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1) Slowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Nataliia Larina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nataliia Larina School z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem).

Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Marcika 4, 30-443 Kraków, e-mail : kontakt@slowianka-nails.pl

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Realizacja umów handlowych, których stroną jest Spółka (w tym proces reklamacyjny i zwrotu towarów w wyniku odstąpienia), dostarczenie zakupionych towarów oraz fakturowanie kontrahentów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

4) Kategorie odbiorców danych osobowych to:

a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe.

b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne.

c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi marketingowe.

d) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT.

e) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora.

f) Dystrybutorzy oraz przedstawiciele handlowi Administratora.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

8) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy miedzy Panem/Panią oraz Administratorem oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa pomiędzy Panem/Panią a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie może zostać zawarta.

11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.